Villkor

Villkor för tjänsten

Avtal för tjänsten nklt hosting

Version 2023-12-01

Avtalets parter är nklt hosting AB, 559270-5593 nedan kallad leverantören och kund som godkänt
avtalet (se punkt 14), nedan kallad abonnent.
Avtalet omfattar drift av webbplats med tilläggsmoduler enligt produktval. Avtalet omfattar också
nyttjande av tjänst för skapande och underhåll av webbplats. Tillsammans benämns detta tjänsten.

1. För att teckna avtal krävs abonnentens organisationsnummer och adressuppgifter. Dessa
uppgifter skall, om uppgifterna inte anges i samband med att abonnenten godkänner avtalet i
enlighet med punkten 14 nedan, meddelas leverantören skriftligen så snart abonnenten godkänt
avtalet.

2. Tjänsten är ett förbetalt abonnemang. Betalning för tjänsten skall erläggas av abonnenten i form
av en kvartalsavgift som skall betalas i förskott. Betalning av den första abonnemangsavgiften
skall ske inom 10 dagar från abonnentens godkännande av detta avtal enligt punkt 14 nedan. Den
första abonnemangsperioden kan vara mindre än ett kvartal. Betalning av abonnemangsavgiften
för varje efterföljande kvartal skall ske i förskott senast den sista vardagen i den månad som
föregår det abonnemangskvartal som betalningen avser. Vid försenad eller utebliven betalning har
leverantören rätt att säga upp avtalet eller begränsa tjänsten.

3. Avtalet gäller tills vidare. Abonnenten eller leverantören kan när som helst säga upp avtalet för att
upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen.
Uppsägning skall ske skriftligen eller via mail enligt punkt 16 nedan.

4. Abonnemanget gäller för den produkt som abonnenten valt enligt gällande produktutbud från
leverantören. Abonnemanget omfattar även de tillägg som abonnenten valt.
Under abonnemangsperioden kan byte till annan produkt ske. Abonnenten skall från och med dagen
för bytet betala det pris som gäller för den nya produkten och villkoren i detta avtal
skall från och med bytet gälla för den nya produkten. Detta gäller även för de tillägg som abonnenten valt.

5. Om abonnenten överskrider de gränser för volym eller annat som specificeras i produkten, har
leverantören rätt att:
a. omvandla abonnemanget till en produkt som överensstämmer med av abonnenten nyttjade volymer
  och från och med den första dagen i den kalendermånad som förändringen skedde debitera abonnenten
  det pris som enligt leverantörens prislista gäller för den nya produkten, eller
b. säga upp avtalet till omedelbart upphörande utan rätt för abonnenten till återbetalning av
   erlagda abonnemangsavgifter.

6. Leverantören ansvarar för att tjänsten är i drift för abonnent och abonnentens kunder med minst
99% av tiden beräknat på kalendermånad. Om inte har abonnenten rätt till återbetalning av en
tredjedel av kvartalsavgiften för abonnemanget. Detta gäller inte om avbrott i driften beror på
abonnenten eller utrustning för vilken abonnenten ansvarar. Abonnenten skall för att inte förlora
sin rätt till återbetalning enligt denna punkt till leverantören skriftligen meddela störning eller
avbrott i driften senast 30 dagar efter störningens/avbrottets inträffande. Meddelandet skall
innehålla uppgift om mellan vilka tidpunkter störningen/avbrottet pågick och, i förekommande fall,
uppgift om på vilket sätt störningen tog sig uttryck. Vid bedömningen av om leverantören uppfyllt
sitt åtagande enligt första meningen i denna punkt 6 skall sådana planerade avbrott/störningar
som avses i punkten 7 nedan inte beaktas.

7. Leverantören har rätt att under totalt 4 timmar per månad stänga ned eller begränsa kundens
tillgång till tjänsten för underhåll, uppgradering eller annan service. Information om sådan service
meddelas via e-post eller på webbplats för driftsinformation som meddelats av leverantören,
senast 24 timmar innan planerat avbrott.

8. Det åligger abonnenten att lagra kopior på all data som finns på abonnerad webbplats.
Leverantören ansvarar inte för lagring och bevaring av data som finns på abonnentens webbplats
och kan följaktligen inte hållas ansvarig om sådana data går förlorade.

9. Om abonnentens webbplats innehåller olagligt material eller om trafiken till webbplatsen stör
övriga kunder, har leverantören rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande utan rätt för
abonnenten till återbetalning av redan inbetald abonnemangsavgift.

10. Det eller de domännamn som är knutna till abonnentens webbplats tillhör alltid abonnenten.
Avgiften för de eller dessa hos domännamnregistreraren betalas av leverantören för abonnentens
räkning via abonnemangsavgiften.

11. Alla immateriella rättigheter till den programvara som abonnenten bereds tillgång till eller möjlighet
att nyttja inom ramen för tjänsten tillhör leverantören (eller leverantörens licensgivare).
Abonnenten har rätt att nyttja programvaran endast i den utsträckning som är nödvändig för att
abonnenten skall kunna nyttja tjänsten för dess avsedda ändamål. Programvaran utgör ett
upphovsrättsligt skyddat verk och allt otillåtet nyttjande av programvaran utgör ett upphovsrättsligt
intrång.

12. Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal,
om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges i denna punkten 12
("Befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i
rätt tid därav. Såsom Befriande omständighet skall anses bland annat myndighets åtgärd eller
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan
nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand,
översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av väsentlig
betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning.

13. Leverantören ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall,
kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster. Leverantörens skadeståndsansvar
vid kontraktsbrott är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas leverantören till last,
begränsat till ett belopp som motsvarar summan av de abonnemangsavgifter som abonnenten
erlagt under den 12-månadersperiod som föregick det skadeståndsgrundande kontraktsbrottet.

14. Avtalet är bindande för abonnenten från det att avtalet godkänts av abonnenten. Godkännande
kan ske genom att
a. abonnenten undertecknar avtalet
b. abonnenten på elektronisk väg, genom ifyllande av för ändamålet avsedd ruta, markerar
   att abonnenten godkänner avtalet
c. abonnenten på elektronisk väg hämtar ut kontouppgifter för tjänsten
d. abonnenten erlägger betalning för tjänsten.

15. Leverantören har rätt att med 30 dagars varsel förändra villkoren i detta avtal eller villkoren för en
produkt som omfattas av detta avtal. Varsel sker skriftligen eller genom elektroniskt meddelande
till abonnenten. Abonnent har vid ändring av avtalet eller villkor för produkt rätt att säga upp
avtalet enligt bestämmelserna under punkt 3 ovan. Om kunden säger upp avtalet inom 30 dagar
från det att leverantören lämnat meddelande om förestående ändring enligt denna punkt skall
avtalet och villkoren för produkt(er) och eventuella tillägg som omfattas av avtalet gälla i
oförändrat skick under kundens uppsägningstid.

16. Uppsägning och andra meddelanden enligt detta avtal skall översändas genom bud eller
rekommenderat brev, e-post eller telefax till parternas vid avtalets ingående angivna eller senare
ändrade adresser.
Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren tillhanda
a. om avlämnat med bud: vid överlämnandet till mottagaren
b. om avsänt med rekommenderat brev: 3 dagar efter avlämnande för postbefordran
c. om avsänt med telefax: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats
d. om avsänt med e-post; vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats
Adressändring skall meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.

17. På detta avtal skall svensk rätt tillämpas och tvist i anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras
vid Uppsala tingsrätt.

Login